DOKUMENTACJA DYREKTORA SZKOŁY

Wydanie: MAJ-CZERWIEC 2020

Funkcjonowanie szkół oraz
podsumowanie roku 2019/2020
w czasie pandemii COVID-19

Sposób funkcjonowania szkół wobec trwającej pandemii koronawirusa oraz przygotowanie w tych okolicznościach podsumowania roku szkolnego 2019/2020 musi uwzględniać inne przepisy oraz inne zapisy w dokumentacji niż to miało miejsce w poprzednich latach.

Konieczne jest uwzględnienie:

 • wszystkich 7 nowelizacji (Dz.U. 2020 poz. 990, Dz.U. 2020 poz. 891, Dz.U. 2020 poz. 872, Dz.U. 2020 poz. 781, Dz.U. 2020 poz. 657, Dz.U. 2020 poz. 564) Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • oraz wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,

które przekładają się na:

 • dostosowanie placówek do zadań opiekuńczych w zakresie klas I-III i trybu konsultacji indywidualnych przy jednoczesnym utrzymaniu kształcenia zdalnego,
 • wprowadzenie nowych procedur i terminów związanych z egzaminem ósmoklasisty oraz maturalnym,
 • przeprowadzenie klasyfikacji rocznej z uwzględnieniem nauki zdalnej,
 • nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 • zmiany w dokumentacji nadzoru pedagogicznego,
 • uwzględnienie w sprawozdaniach, podsumowaniach i raportach pracy zdalnej,
 • ruch kadrowy oraz zmianę warunków zatrudnienia.

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online MAJ-CZERWIEC 2020. Funkcjonowanie szkół oraz podsumowanie roku 2019/2020 w czasie pandemii COVID-19.

Stan prawny na 3 czerwca 2020 r.

Wydanie MAJ-CZERWIEC 2020 obejmuje:

 1. Obowiązki Dyrektora Szkoły w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 r.
  1. Obowiązki dyrektora szkoły w maju 2020 r.
  2. Obowiązki dyrektora szkoły w czerwcu 2020 r.
  3. Obowiązki dyrektora szkoły w lipcu 2020 r.
  4. Obowiązki dyrektora szkoły w sierpniu 2020 r.
 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
  1. Zarządzenie zmieniające plan nadzoru pedagogicznego
  2. Plan nadzoru pedagogicznego LO uwzględniający kształcenie na odległość
  3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
  4. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora
  5. Zarządzenie zmieniające plan nadzoru
 3. Funkcjonowanie klas I-III oraz organizacja egzaminów w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Procedury i obowiązkowa dokumentacja
  1. Powiadomienie organu prowadzącego o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  2. Powiadomienie Sanepidu o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  3. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników
  4. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii
  5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub ucznia szkoły
  6. Procedura postępowania w przypadku powzięcia podejrzenia zarażenia podczas egzaminu zewnętrznego
  7. Procedura przygotowania szkoły przed przyjęciem uczniów klas 1-3
  8. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby uczniów w grupie
  9. Zadania dyrektora podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie pandemii
  10. Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
  11. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
  12. Zasady ustalenia liczby grup uczniów w szkole
  13. Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała ucznia
 4. Nauczanie zdalne
  1. Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość
  2. Zarządzenie dyrektora w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności
  3. Zarządzenie dyrektora w sprawie monitorowania i oceniania uczniów
  4. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej – praca zdalna
  6. Regulamin Rady Rodziców - zdalna praca szkół
  7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego - praca zdalna
  8. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej modyfikacji programu nauczania
  9. Wniosek o modyfikację programu nauczania
  10. Zarządzenie w sprawie pracy zdalnej
  11. Zlecenie pracy zdalnej
 5. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych po zmianach wynikacjąch z pandemii COVID-19
  1. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
  4. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
  5. Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
  6. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 6. Wydłużenie etapu edukacyjnego
  1. Decyzja w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego
  2. Podsumowanie udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  3. Uchwała w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego
  4. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego
 7. Raporty z ewaluacji wewnętrznej
  1. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień – szkoła podstawowa
  2. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień – szkoła ponadpodstawowa
  3. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów w szkole podstawowej
  4. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów w szkole ponadpodstawowej
  5. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych w szkole podstawowej
  6. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych w szkole ponadpodstawowej
  7. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
  8. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej
 8. Sprawozdania pracowników z uwzględnieniem aktualnej sytuacji
  1. Arkusz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia posiadającego opinię PPP
  2. Arkusz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – organizacja kształcenia specjalnego
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w roku szkolnym 2019/2020
  4. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
  5. Sprawozdanie z realizacji zajęć specjalistycznych
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020
 9. Ocena pracy dyrektora i nauczycieli w sytuacji pandemii COVID-19
  1. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy nauczyciela
  2. Opinia Rady Rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela
  3. Wniosek do doradcy metodycznego, nauczyciela dyplomowanego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  4. Wniosek do Rady Rodziców o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela - zakończenie stażu
  5. Wniosek do Samorządu Uczniowskiego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  6. Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora
  7. Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy
  8. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela
  9. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  10. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu
 10. Dokumenty kadrowe dotyczące ruchu kadrowego w konsekwencji pandemii
  1. 135 kluczowych pytań i odpowiedzi dotyczących ruchu kadrowego
  2. Gotowość do pracy
  3. Informacja o warunkach zatrudnienia w związku z wyrażeniem zgody na ograniczenie etatu
  4. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
  5. Pismo w sprawie konsultacji związkowej wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
  6. Procedura przenoszenia nauczyciela w stan nieczynny
  7. Propozycja ograniczenia zatrudnienia
  8. Propozycja przeniesienia służbowego wraz z ograniczeniem zatrudnienia
  9. Przeniesienie w stan nieczynny
  10. Rozwiązanie stosunku pracy
  11. Wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania o rozwiązanie stosunku pracy
  12. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
  13. Wzór porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony
  14. Wzór rozwiązania stosunku pracy nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania z powodu cofnięcia skierowania
  15. Wzór rozwiązania stosunku pracy nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony z powodu cofnięcia skierowania
  16. Wzór rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych - skrócony okres wypowiedzenia
  17. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia

Pakiet dokumentów przesyłamy bezpośrednio drogą mailową, w ciągu 12h od momentu złożenia zamówienia, żeby umożliwić Państwu najszybsze korzystanie z dokumentacji.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dokumenty na płycie CD, prosimy o informację zwrotną w tej sprawie.

Autorzy

ROMAN LORENS


konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI


Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA


Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Dokumentacja jest udostępniana na portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych zebranych w pakiety.

Publikacja elektroniczna „Funkcjonowanie szkół oraz podsumowanie roku 2019/2020 w czasie pandemii COVID-19”.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną.

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna