V

2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie czerwiec-sierpień 2022 r.

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego. Arkusz organizacji. Dokumentacja dotycząca cudzoziemców.
Zmiany w Karcie Nauczyciela

17 zestawów | 87 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Sprawozdanie, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego
 • Projekt zmian do Statutu oraz uchwały RP
 • Uchwałę i wniosek do arkusza organizacji pracy placówki
 • Dokumentację przyjęcia do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej cudzoziemców
 • Procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem z powodu braku wolnych miejsc
 • Dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności
 • Dokumentację awansu zawodowego nauczycieli po zmianach w Karcie Nauczyciela

Zbliżający się koniec roku szkolnego obfituje zarówno w dokumentację, którą rok rocznie należy przygotować w związku z podsumowaniem działania szkoły, jak i nową dokumentacją związaną z obecnością w placówkach uczniów z Ukrainy (oraz szerzej: cudzoziemców).

W Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono m.in. uregulowania dotyczące zasad funkcjonowania uczniów z Ukrainy w szkołach, tworzenia oddziałów przygotowawczych oraz ułatwień dotyczących zatrudniania nauczycieli do pracy z tymi uczniami.

Wiąże się to z konicznością aktualizacji także dotychczasowej dokumentacji obowiązującej w placówce, takiej jak np. Statut szkoły, czy arkusz organizacji placówki.

.

Jako jedyna na rynku publikacja, nowa Dokumentacja Dyrektora Szkoły, wskazuje WYMAGANE = KONIECZNE dokumenty, potrzebne dyrekcji szkoły w danym okresie roku szkolnego. Każdy wskazany OBOWIĄZKOWY dokument zawiera: 1. Podstawę prawną jego generowania 2. Treść w prawidłowym brzmieniu dokumentu 3. Wskazanie częstotliwości aktualizowania dokumentu 4. Wskazanie działania (i terminu), jakie Dyrektor musi wykonać z tym dokumentem.

Jako jedyna na rynku publikacja, nowa Dokumentacja Dyrektora Szkoły, wskazuje WYMAGANE = KONIECZNE dokumenty, potrzebne dyrekcji szkoły w danym okresie roku szkolnego.

Każdy wskazany OBOWIĄZKOWY dokument zawiera:

 1. Podstawę prawną jego generowania
 2. Treść w prawidłowym brzmieniu dokumentu
 3. Wskazanie częstotliwości aktualizowania dokumentu
 4. Wskazanie działania (i terminu), jakie Dyrektor musi wykonać tym dokumentem

Tak jak do tej pory, Dokumentacja została podzielona na 5 zestawów na rok szkolny, w taki sposób, aby dostarczyć na czas dokumenty potrzebne Dyrektorom w określonym momencie roku szkolnego.

Najnowszy zestaw: „Maj 2022. Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie czerwiec-wrzesień 2022 r. Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego. Arkusz organizacji. Dokumentacja dotycząca cudzoziemców. Zmiany w Karcie Nauczyciela” obejmuje m.in.:

 • Sprawozdanie, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego
 • Projekt zmian do Statutu oraz uchwały RP
 • Uchwałę i wniosek do arkusza organizacji pracy placówki
 • Dokumentację przyjęcia do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej cudzoziemców
 • Procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem z powodu braku wolnych miejsc
 • Dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności
 • Dokumentację awansu zawodowego nauczycieli po zmianach w Karcie Nauczyciela

Stan prawny na 3 czerwca 2022 r.

V 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie czerwiec-sierpień 2022 r.

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego. Arkusz organizacji. Dokumentacja dotycząca cudzoziemców. Zmiany w Karcie Nauczyciela


17 zestawów | 87 dokumentów

Wydanie Maj 2022 r. obejmuje:

 1. Obowiązki dyrektora
  1. Obowiązki dyrektora w maju 2022 r.
  2. Obowiązki dyrektora w czerwcu 2022 r.
  3. Obowiązki dyrektora w lipcu 2022 r.
  4. Obowiązki dyrektora w sierpniu 2022 r.
 2. Prawo wewnątrzszkolne
  1. Projekt zmian w statucie szkoły
  2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie
  3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów klasyfikacyjnych
 3. Organizacja roku szkolnego
  1. Przekazanie organizacji związkowej aneksu arkusza organizacji
  2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie aneksu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny
  3. Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie aneksu arkusza organizacji szkoły
  4. Deklaracja o kontynuowaniu w roku szkolnym 2022/2023 wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
 4. Przyjmowanie do publicznych szkół i przedszkoli cudzoziemców oraz osób niebędących obywatelami polskimi
  1. Zgłoszenie ucznia przybywającego z zagranicy do klasy I publicznej obwodowej szkoły podstawowej
  2. Decyzja dyrektora o przyjęciu ucznia z urzędu do szkoły podstawowej
  3. Wniosek o przyjęcie ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do innej szkoły niż właściwa ze względu na jego miejsce zamieszkania
  4. Decyzja dyrektora o przyjęciu albo odmowie przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do innej szkoły niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia
  5. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
  6. Zgłoszenie ucznia przybywającego z zagranicy do klas II - VIII publicznej obwodowej szkoły podstawowej
 5. Przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy
  1. Wniosek o przyjęcie ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły ponadpodstawowej
  2. Decyzja dyrektora o przyjęciu albo odmowie przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły ponadpodstawowej
 6. Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy z powodu braku wolnych miejsc
  1. Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły
  2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły
  3. Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej w przedmiocie odwołania od odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły
  4. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o utrzymaniu w mocy odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy do szkoły
 7. Edukacja w oddziale przygotowawczym
  1. Wniosek o skrócenie albo przedłużenie okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym
  2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie skrócenia albo przedłużenia okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym
  3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego
 8. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
  1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
  2. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 - szkoła ponadpodstawowa
  3. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 - szkoła podstawowa
  4. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru na rok szkolny 2021/2022
 9. Egzaminy i sprawdziany - egzamin klasyfikacyjny
  1. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego - nieklasyfikowanie ucznia
  2. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego - przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu
  3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego - uczeń realizujący indywidualny tok nauki
  4. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego
  5. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego - uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
  6. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
  7. Powołanie komisji w celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
  8. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego
  9. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych
  10. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego
  11. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
  12. Pismo – odpowiedź dyrektora szkoły na złożony wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego
 10. Egzaminy i sprawdziany - egzamin poprawkowy
  1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów - egzamin poprawkowy
  2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego
  3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
  4. Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego
  5. Protokół egzaminu poprawkowego
  6. Odpowiedź dyrektora szkoły
 11. Egzaminy i sprawdziany - sprawdzian wiedzy i umiejętności
  1. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności
  2. Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 12. Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego
  1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
  2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
  3. Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
  4. Oświadczenie członka komisji
  5. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
  6. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
  7. Wezwanie do uzupełnienia braków
  8. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
  9. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kwalifiakacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
  10. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela
  11. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu o akceptacji komisji kwalifikacyjnej
  12. Zawiadomienie nauczyciela o terminie przeprowadzenia egzaminu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
  13. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  14. Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny/organu prowadzącego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej
  15. Zawiadomienie Rady Rodziców o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela
 13. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
  1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
  3. Wzór oceny dorobku zawodowego
  4. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
 14. Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego
  1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  2. Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  3. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
 15. Sprawozdania pracowników
  1. Sprawozdanie ilościowe i merytoryczne z realizacji zajęć specjalistycznych za rok szkolny 2021/2022
  2. Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej
  3. Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej
  4. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego za rok szkolny 2021/2022
  5. Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa za rok szkolny 2021/2022
  7. Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy za rok szkolny 2021/2022
  8. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET - organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim organizacja kształcenia specjalnego
  9. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego za rok szkolny 2021/2022
  10. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych
 16. Procedury. Regulaminy
  1. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego - nieklasyfikowanie ucznia z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych
 17. Aktualizacja przepisów
  1. Wielka aktualizacja Karty Nauczyciela
  2. Wykaz i omówienie zmian w Kodeksie pracy
  3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie skrócenia albo przedłużenia nauki w oddziale przygotowawczym
  4. Wniosek o skrócenie albo przedłużenie okresu nauki w oddziale przygotowawczym

Autor

ROMAN LORENS

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

V 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH
dokumentów w szkołach i placówkach

w okresie czerwiec-sierpień 2022 r.

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego. Arkusz organizacji. Dokumentacja dotycząca cudzoziemców. Zmiany w Karcie Nauczyciela.

17 zestawów | 87 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumentów są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Publikacja uwzględnia wykaz OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w każdej placówce oraz wytyczne do ich tworzenia. Uzupełnieniem są dokumenty nieobligatoryjne, lecz wskazane do stosowania w szkołach.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Maj 2022. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.
  2. Wrzesień 2022. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
  3. Listopad 2022. Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
  4. Styczeń 2023. Podsumowanie I półrocza 2022/2023.
  5. Marzec 2023. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień, Listopad

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne są tutaj.
Cena 1 pakietu: 229 zł netto + VAT

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna

Masz kod rabatowy? Wpisz go poniżej!