V

2021

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

po powrocie do szkół

13 zestawów | 91 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Sprawozdania z nadzoru i podsumowania roku szkolnego po okresie pandemii
 • Procedury, regulaminy i zarządzenia związane z powrotem do szkół
 • Dokumentacja egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów wiedzy
 • Procedura organizacji zajęć wspomagających – projekt regulacji
 • Narzędzia ewaluacji wewnętrznej
 • Dokumentacja awansu zawodowego

DOKUMENTACJA DYREKTORA SZKOŁY
V
2021

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

po powrocie do szkół

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 po powrocie do nauczania stacjonarnego musi uwzględniać konsekwencje dotychczasowego, zdalnego funkcjonowania przez większość tego czasu.

Konieczne jest uwzględnienie:

Efektów uchylenia wszystkich 11 rozporządzeń zmieniających wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

A także:

Terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021 / 2022.

Jako konsekwencja stanu pandemii, powstał także:

Projekt regulacji w zakresie organizacji zajęć wspomagających w roku szkolnym 2021 / 2022,
Który uwzględniliśmy w poniższej dokumentacji.

Stan prawny na 24 maja 2021 r.

Wydanie MAJ 2021 r. obejmuje:

 1. Obowiązki Dyrektora Szkoły
  1. Obowiązki dyrektora szkoły w maju 2021 r.
  2. Obowiązki dyrektora szkoły w czerwcu 2021 r.
  3. Obowiązki dyrektora szkoły w lipcu 2021 r.
  4. Obowiązki dyrektora szkoły w sierpniu 2021 r.
 2. Powrót do szkół – narzędzia
  1. Ankieta dla nauczyciela/wychowawcy klasy. Ocena sytuacji po powrocie dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej
  2. Ankieta dla rodziców po powrocie do szkoły
  3. Ankieta dla rodziców ucznia
  4. Arkusz obserwacji ucznia – klasa I - III
  5. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom mającym trudności w nauce i frekwencją w czasie kształcenia na odległość
  6. Strategia pracy szkoły po powrocie dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej. Propozycje rozwiązań organizacyjno-merytorycznych
 3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
  1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
  2. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 - szkoła ponadpodstawowa
  3. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 - szkoła podstawowa
  4. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w zmian w planie nadzoru na rok szkolny 2020/2021
 4. Sprawozdania pracowników
  1. Sprawozdanie ilościowe i merytoryczne z realizacji zajęć specjalistycznych za rok szkolny 2020/2021
  2. Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej
  3. Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej
  4. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego za rok szkolny 2020/2021        & nbsp; 
  5. Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa za rok szkolny 2020/2021
  7. Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy za rok szkolny 2020/2021
  8. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET - organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim organizacja kształcenia specjalnego
  9. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego za rok szkolny 2020/2021
  10. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych
 5. Arkusze monitorowania
  1. Arkusz monitorowania. Frekwencja uczniów klas 1-3 - kształcenie na odległość w czasie zagrożenia epidemicznego za okres od września 2020 do czerwca 2021
  2. Arkusz monitorowania. Frekwencja uczniów klas 4-8 - kształcenie na odległość w czasie zagrożenia epidemicznego za okres od września 2020 do czerwca 2021
  3. Arkusz monitorowania - ocenianie sumujące. Gromadzenie informacji o postępach uczniów do ustalenia oceny rocznej
 6. Egzaminy i sprawdziany
  1. Egzamin klasyfikacyjny
   1. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – nieklasyfikowanie ucznia
   2. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu
   3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – uczeń realizujący indywidualny tok nauki
   4. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego – uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
   5. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego - nieklasyfikowanie ucznia z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych
   6. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego - przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu
   7. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego - uczeń realizujący indywidualny tok nauki
   8. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego - uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
   9. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego
   10. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego
  2. Egzamin poprawkowy
   1. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
   2. Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego
   3. Protokół egzaminu poprawkowego
   4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów - egzamin poprawkowych
   5. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego
  3. Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia
   1. Procedura składania zastrzeżeń do trybu wystawiania ocen rocznych
   2. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności
   3. Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 7. Procedury. Regulaminy. Zarządzenia
  1. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć
  2. Procedura bezpieczeństwa dowozu uczniów i wychowanków
  3. Procedura organizacji nauki w warunkach domowych
  4. Procedura organizacji zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
  5. Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość
  6. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
  7. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną
  8. Procedura realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  9. Procedura rozliczania wydatków na środki dezynfekcji
  10. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19
  11. Regulamin korzystania z szatni szkolnej podczas epidemii COVID-19
  12. Regulamin wyjścia i pobytu grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne
  13. Wewnętrzna procedura odbierania arkuszy egzaminacyjnych
  14. Wniosek o modyfikację programu nauczania
  15. Zarządzenie w sprawie informacji o sposobie realizacji zadań szkoły
  16. Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
  17. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć
  18. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa dowozu uczniów i wychowanków
  19. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów
  20. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury realizacji zajęć praktycznych
  21. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  22. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wydatków na środki dezynfekcji
  23. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury odbierania arkuszy organizacyjnych w czasie egzaminów w czasie epidemii COVID-19
 8. Procedura organizacji zajęć wspomagających – projekt
  1. Procedura organizacji zajęć wspomagających dla uczniów – projekt
  2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej
  3. Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek
 9. Ewaluacja wewnętrzna – narzędzia
  1. Projekt ewaluacji wewnętrznej/kształtującej. Realizacja kształcenia na odległość w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
  2. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Realizacja kształcenia na odległość w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
 10. Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego
  1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
  2. Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
  3. Oświadczenie członka komisji
  4. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
  5. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
  6. Wezwanie do uzupełnienia braków
  7. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
  8. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
  9. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela
  10. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu
  11. Zawiadomienie nauczyciela o terminie przeprowadzenia egzaminu
  12. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  13. Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny/organu prowadzącego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej
  14. Zawiadomienie Rady Rodziców o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela
 11. Remont w szkole
  1. Protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej głównej próby szczelności
  2. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
  3. Wniosek o wydanie dziennika budowy
  4. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Autorzy

ROMAN LORENS

konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

V

2021

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

po powrocie do szkół

13 zestawów | 91 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Sprawozdania z nadzoru i podsumowania roku szkolnego po okresie pandemii
 • Procedury, regulaminy i zarządzenia związane z powrotem do szkół
 • Dokumentacja egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów wiedzy
 • Procedura organizacji zajęć wspomagających – projekt regulacji
 • Narzędzia ewaluacji wewnętrznej
 • Dokumentacja awansu zawodowego

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.
Dokumentacja jest udostępniana

 1. na portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych zebranych w pakiety dostępnych w abonamencie
 2. jako cykl 5 pakietów dostarczanych co dwa miesiące drogą mailową
 3. jako publikacja jednorazowa (pojedynczy pakiet) dostarczany drogą mailową

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna